احسان ملک
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
لیسانس مهندسی عمران- سد و شبکه – دانشگاه صنعت آب و برق
فوق لیسانس مهندسی آب- دانشکده فنی تهران مرکز
تخصص: سازه های هیدرولیکی و مهندسی رودخانه
سابقه کار : 15 سال

احمد یعقوبی
رییس هیئت مدیره
لیسانس مهندسی عمران- سد و شبکه – دانشگاه صنعت آب و برق
فوق لیسانس مهندسی آب- دانشکده فنی تهران مرکز
تخصص: هیدرولیک و GIS
سابقه کار: 15 سال

مسعود شیشه گر
عضو هیئت مديره
لیسانس مهندسی عمران- سد و شبکه – دانشگاه صنعت آب و برق
فوق لیسانس زلزله – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
تخصص: سازه، اجرا و نظارت
سابقه کار: 15 سال

جواد اشجاری
نایب رییس هیئت مدیره
لیسانس زمین شناسی – دانشگاه تهران
فوق لیسانس آب زیرزمینی – دانشگاه شیراز
دکترای آب زیرزمینی – دانشگاه شیراز
تخصص: هیدروژئولوژی کارست، آلودگی و مدل آبهای زیرزمینی
سابقه کار: 21 سال

جمشید ابراهیم خانی (مدیر امور مهندسی)
محل تولد: تهران

لیسانس مهندسی عمران – ساختمانهای آبی – دانشگاه صنعت آب و برق

سابقه کار: 15 سال