پروژه های انجام شده

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

خدمات اصلاح و بروز رسانی پایگاه داده مکانی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران

آب و فاضلاب منطقه ۱ تهران

۲

عملیات نقشه برداری رودخانه دوراهی تیاب میناب و ایجاد سیستم GIS

آب منطقه ای هرمزگان

۳

عملیات نقشه برداری رودخانه تلنگ و ایجاد سیستم GIS

آب منطقه ای هرمزگان