زمینه های فعالیت

پروژه های انجام شده

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

راهبري، نگهداري و بهره برداري از تصفیه خانه فاضلاب و خطوط انتقال و شبکه جمع آوري فاضلاب شهر زنجان

آب و فاضلاب زنجان

۲

اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، شستشو، حراست و نگهبانی از شبکه فاضلاب شهرستان البرز (الوند، محمدیه، بیدستان، مهرگان و شریفیه) و تصفیه خانه شریفیه

آب و فاضلاب قزوین