خدمات مشاوره

تخصص

حفاظت و مهندسی رودخانه

شبکه های آبیاری و زهکشی

تاسیسات آب وفاضلاب

پایه

3

3

3

خدمات ساخت واجرا

تخصص

پیمانکاری رشته آب

پیمانکاری رشته ابنیه

پایه

5

5

خدمات بهره برداری و نگهداری

تخصص

بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها

پایه

3

4

تخصص

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب

بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب

پایه

1

3

تخصص

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تولید، انتقال و توزیع آب شرب

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب شرب

پایه

2

3