پروژه های انجام شده:

 

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

مطالعات بهسازی، ساماندهی و تجمیع آبدهی خروجی از مظاهر چشمه گورگور

آب منطقه ای اردبیل

۲

مطالعات تعيين کمبودهای مدل رياضی و تهيه مدل رياضی کمی و کيفی محدوده مطالعاتی اردبيل

آب منطقه ای اردبیل

3

مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی دشت های جونقان، فارسان و خانمیرزا

آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

4

مدل کمی و کیفی ریاضی دشت شازند اراک

آب منطقه ای مرکزی

5

مطالعات نیمه تفضیلی محدوده های مطالعاتی میناب بمانی و شمیل تخت

آب منطقه ای هرمزگان

6

مطالعه، شناسایی و پایش کیفی منابع آب در دشت دهدشت

آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

7

مطالعات نیمه تفضیلی منابع آب محدوده های مطالعاتی ساغند، اله آباد و دق تل حمید

آب منطقه ای یزد

8

مطالعه، شناسایی و پایش کیفی منابع آب در دشت یاسوج

آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

9

مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی دشت مال خلیفه

آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

10

مطالعات شناسایی و پایش کیفی آبخوان دشت امامزاده جعفر

آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد

11

مطالعات حفاظت کیفی منابع آب شرب شهر اراک

آب منطقه ای مرکزی

12

مطالعات شناسایی و پایش کیفی آبخوان دشت اراک

آب منطقه ای مرکزی

13

مطالعات سقف کف شکنی چاههای دشت اراک

آب منطقه ای مرکزی

14

مطالعات سقف کف شکنی چاه های دشت قم

آب منطقه ای قم