پروژه های انجام شده

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

خدمات اصلاح و بروزرسانی پایگاه داده مکانی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران

آب و فاضلاب منطقه ۱ تهران

۲

GIS عملیات نقشه برداری رودخانه دوراهی تیاب میناب و ایجاد سیستم

آب منطقه ای هرمزگان

3

GIS عملیات نقشه برداری رودخانه تلنگ و ایجاد سیستم

آب منطقه ای هرمزگان