پروژه های انجام شده

 

ردیف

عنوان

کارفرما

1

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای 92-93

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

2

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای 91-92

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

3

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای 90 -91

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

4

عملیات تعمیرات و نگهداری از چاه ها و مخازن، بازدید، کلرزنی و کلرسنجی تأسیسات آبرسانی امور آبفا نظرآباد و تنکمان و رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز

5

عملیات مراقبت از چاه ها و مخازن، بازدید (گشت زنی)، کلرزنی و کلرسنجی تاسیسات آبرسانی آبفا نظرآباد و تنکمان و رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز

6

مراقبت از چاه ها و مخازن، بازدید (گشت زنی)، کلرزنی و کلرسنجی تاسیسات آبرسانی آبفا منطقه نظرآباد و تنکمان بعلاوه رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز

7

عملیات مراقبت از چاه ها و مخازن، بازدید (گشت زنی)، کلرزنی و کلرسنجی تاسیسات آبرسانی آبفا نظرآباد و تنکمان و رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز