8

زمینه های فعالیت

 

 

پروژه های انجام شده

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

عملیات بهره برداری، نگهداری و حفظ و حراست از تاسیسات سد گاوشان (۹۳-۹۴)

آب منطقه ای کرمانشاه

۲

خدمات بهره برداری و پشتیبانی، تعمیرات و نگهداری سد و تاسیسات وابسته سد دامغان

آب منطقه ای سمنان

۳

عملیات بهره برداری، نگهداری و حفظ و حراست از تاسیسات سد گاوشان (۹۵-۹۴)

آب منطقه ای کرمانشاه