4

 

زمینه های فعالیت:

– مطالعات تعیین حد بستر و حریم

– مطالعات طرح های حفاظت و ساماندهی رودخانه

– مطالعات پتانسیل یابی برداشت مصالح رودخانه ای

– مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح های مهندسی رودخانه

 

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه و سواحل

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه قزل اوزن

آب  منطقه ای کردستان

۲

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های دامن، بمپور و ایرندگان

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

۳

طراحي شهري رود دره فرحزاد

شهرداری منطقه ۲ تهران

۴

عملیات نقشه برداری و مطالعات حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های کشکان بالا و خرگوشناب الشتر

آب منطقه ای لرستان

۵

مطالعات موردی منابع آبهای سطحی و حریم بستر رودخانه های استان خراسان جنوبی

آب منطقه ای خراسان جنوبی

۶

مطالعه مرحله اول ساماندهی و حد بستر و حریم رودخانه هوشک و سیمیش شهرستان سراوان

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

۷

مطالعات حد بستر و حریم و طرح اضطراری ساماندهی و عملیات نقشه برداری رودخانه تلنگ

آب منطقه ای هرمزگان

۸

مطالعات حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه حاجی آباد

آب منطقه ای هرمزگان

۹

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه های قره چای، مزلقان، شراء و لعل بار

آب منطقه ای مرکزی

۱۰

مطالعات طراحی پارک حاشیه نهر دلمبر

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج

۱۱

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی و تعیین نقاط حادثه خیز رودخانه رویدر

آب منطقه ای هرمزگان

۱۲

مطالعات حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه ها و مسیلهای بندر لنگه

آب منطقه ای هرمزگان

۱۳

مطالعات چگونگي آزادسازي بستر و حريم رودخانه فارياب رودان

آب منطقه ای هرمزگان

۱۴

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه اسپکه

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

۱۵

مطالعاتحد بستر و حریم و طرح اضطراری ساماندهی و نقشه برداری رودخانه دوراهی تیاب میناب

آب منطقه ای هرمزگان

۱۶

حد بستر و حریم و ساماندهی چاه اسماعیل میناب

آب منطقه ای هرمزگان

۱۷

مطالعات حد بستر و حریم رودخانه قشلاق

آب منطقه ای کردستان

۱۸

مطالعات حد بستر و حریم رودخانه مرزی بناوه سوته

آب منطقه ای کردستان

۱۹

طرح تعیین حریم دریا به صورت موردی

دو شرکت کشتی سازی

 

مطالعات ساماندهی رودخانه و سواحل

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه قزل اوزن

آب منطقه ای کردستان

۲

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های دامن، بمپور و ایرندگان

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

۳

طراحي شهري رود دره فرحزاد

شهرداری منطقه ۲ تهران

۴

عملیات نقشه برداری و مطالعات حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های کشکان بالا و خرگوشناب الشتر

آب منطقه ای لرستان

۵

مطالعه مرحله اول ساماندهی و حد بستر و حریم رودخانه هوشک و سیمیش شهرستان سراوان

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

۶

مطالعات حد بستر و حریم و طرح اضطراری ساماندهی و عملیات نقشه برداری رودخانه تلنگ

آب منطقه ای هرمزگان

۷

مطالعات ساماندهی رودخانه های شهرستان فردوس

آب منطقه ای خراسان جنوبی

۸

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی ساماندهی رودخانه ویسیان، کشکان و ماربره

آب منطقه ای لرستان

۹

مطالعات حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه حاجی آباد

آب منطقه ای هرمزگان

۱۰

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه های قره چای، مزلقان، شراء و لعل بار

آب منطقه ای مرکزی

۱۱

مطالعات ساماندهی رودخانه های شهرستان سربيشه

آب منطقه ای خراسان جنوبی

۱۲

مطالعات طراحی پارک حاشیه نهر دلمبر

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج

۱۳

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی و تعیین نقاط حادثه خیز رودخانه رویدر

آب منطقه ای هرمزگان

۱۴

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه قزل اوزن

آب منطقه ای کردستان

۱۵

مطالعات حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه ها و مسیلهای بندر لنگه

آب منطقه ای هرمزگان

۱۶

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی احداث دیوار ساحلی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر

سازمان بهزیستی کشور

۱۷

مطالعات ساماندهی رودخانه های رودان و فاریاب در محدوده های آسیب پذیر

آب منطقه ای هرمزگان

۱۸

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه اسپکه

آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

۱۹

مطالعات حد بستر و حریم و طرح اضطراری ساماندهی و نقشه برداری رودخانه دوراهی تیاب میناب

آب منطقه ای هرمزگان

۲۰

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح اضطراری ساماندهی و مهار سیلاب شهر سربیشه

آب منطقه ای خراسان جنوبی

۲۱

حد بستر و حریم و ساماندهی چاه اسماعیل میناب

آب منطقه ای هرمزگان

۲۲

مطالعات طرح ساماندهی اضطراری رودخانه های شهرستان بشرویه

آب منطقه ای خراسان جنوبی

۲۳

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی ساماندهی رودخانه تیره در محدوده یوسف آباد

آب منطقه ای لرستان

۲۴

طرح ساماندهی رودخانه زز در محل امامزاده پیرامام و کشکان در چشمه طلا

آب منطقه ای لرستان

۲۵

طرح ساماندهی رودخانه سیلاخور در محدوده بند انحرافی نصیرآباد و روستای یوسف آباد

آب منطقه ای لرستان

۲۶

مطالعات ساماندهی رودخانه چم مهر-چنگایی خرم آباد

آب منطقه ای لرستان

۲۷

مطالعات ساماندهی کاووسی جایدر

آب منطقه ای لرستان

۲۸

ساماندهی رودخانه کشکان -چم مهر

آب منطقه ای لرستان

۲۹

مطالعات مرحله سوم و نظارت کارگاهی طرح اضطراری ساماندهی رودخانه های تیرور و گوربند

آب منطقه ای هرمزگان

۳۰

مهار سیلاب نظم آباد اراک

آب منطقه ای مرکزی

سایر مطالعات مهندسی رودخانه

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

طراحي شهري رود دره فرحزاد

شهرداری منطقه ۲ تهران

۲

مطالعات ساختار عملیات اضطرار سیلاب شکست سدهای خوزستان

موسسه تحقیقات آب

۳

مطالعات طراحی پارک حاشیه نهر دلمبر

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج

۴

مطالعات پتانسیل یابی برداشت مصالح رودخانه ای بخش کهک قم

آب منطقه ای قم

۵

طرح تعیین حریم دریا به صورت موردی

دو شرکت کشتی سازی