ردیف

عنوان

کارفرما

۱

راهبري، نگهداري و بهره برداري از تصفیه خانه فاضلاب و خطوط انتقال و شبکه جمع آوري فاضلاب شهر زنجان

آب و فاضلاب زنجان

۲

خدمات بهره برداری و نگهداری از فاز ۳(لجن فعال) تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک

آب و فاضلاب مرکزی

۳

خدمات بهره برداری و نگهداری از فاز ۱ و ۲ (برکه تثبیت) تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک

آب و فاضلاب مرکزی

۴

راهبری، بهره برداری، تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر قزوین

آب و فاضلاب قزوین

۵

راهبری، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهر تاکستان

آب و فاضلاب قزوین

۶

اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری، شستشو، حراست و نگهبانی از شبکه فاضلاب شهرستان البرز (الوند، محمدیه، بیدستان، مهرگان و شریفیه) و تصفیه خانه شریفیه

آب و فاضلاب قزوین