7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمینه های فعالیت:

– بهره برداری از تأسیسات و تصفیه خانه های آب و فاضلاب

– بهره برداری از مخازن و سدها

– بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

– گشت و بازرسی منابع آب

– ایجاد تشکل های آب بران

– ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) تأسیسات آبی