16

احمد یعقوبی (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

محل تولد: اصفهان

لیسانس مهندسی عمران- سد و شبکه – دانشگاه صنعت آب و برق

فوق لیسانس مهندسی آب- دانشکده فنی تهران مرکز

تخصص: هیدرولیک و GISسابقه کار: 12 سال

111d

احسان ملک عباسلو (رئيس هیئت مديره)

محل تولد: تهران

لیسانس مهندسی عمران- سد و شبکه – دانشگاه صنعت آب و برق

فوق لیسانس مهندسی آب- دانشکده فنی تهران مرکز

تخصص: هیدرولیک و GISسابقه کار : 12 سال

10

جواد اشجاری (نایب رئيس هیئت مديره)

محل تولد: تهران

لیسانس زمین شناسی – دانشگاه تهران

فوق لیسانس آب زیرزمینی – دانشگاه شیراز

دکترای آب زیرزمینی – دانشگاه شیراز

تخصص: هیدروژئولوژی کارست، آلودگی و مدل آبهای زیرزمینی سابقه کار: 19 سال

مسعود شیشه گر (عضو هیئت مديره)

محل تولد: قزوین

لیسانس مهندسی عمران- سد و شبکه – دانشگاه صنعت آب و برق

فوق لیسانس زلزله – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

تخصص: سازه، اجرا و نظارت سابقه کار: 12 سال

جمشید ابراهیم خانی (مدیر مهندسی)

لیسانس مهندسی عمران – ساختمانهای آبی – دانشگاه صنعت آب و برق

سابقه کار: 11 سال