خدمات مشاوره

تخصص

حفاظت ومهندسی رودخانه

شبکه های آبیاری و زهکشی

تاسیسات آب وفاضلاب

پایه

۳

۳

۳

                             خدمات ساخت واجرا

تخصص

پیمانکاری رشته آب

پایه

۵

خدمات بهره برداری از تأسیسات آبی

تخصص

بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها

پایه

۴

۴

تخصص

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب

بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب

پایه

۲

۴