پروژه های انجام شده

 

ردیف

عنوان

کارفرما

۱

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای ۹۲-۹۳

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

۲

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای ۹۱-۹۲

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

۳

عمليات بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب روستاهاي شهرستان بيله سوار و پارس آباد در سالهای ۹۰ -۹۱

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

۴

عملیات تعمیرات و نگهداری از چاه ها و مخازن، بازدید، کلرزنی و کلرسنجی تأسیسات آبرسانی امور آبفا نظرآباد و تنکمان و رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز

۵

عملیات مراقبت از چاه ها و مخازن، بازدید (گشت زنی)، کلرزنی و کلرسنجی تاسیسات آبرسانی آبفا نظرآباد و تنکمان و رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز

۶

مراقبت از چاه ها و مخازن، بازدید (گشت زنی)، کلرزنی و کلرسنجی تاسیسات آبرسانی آبفا منطقه نظرآباد و تنکمان بعلاوه رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز

۷

عملیات مراقبت از چاه ها و مخازن، بازدید (گشت زنی)، کلرزنی و کلرسنجی تاسیسات آبرسانی آبفا نظرآباد و تنکمان و رفع حوادث شبکه و انشعابات تنکمان

آب و فاضلاب البرز